25 september 2019

Sanoma sluit beslist.nl aan als publishing partner

Vanaf 1 oktober 2019 wordt beslist.nl als publishing partner aangesloten op het netwerk van Sanoma. Dit houdt in dat Sanoma de volledige online advertentie operatie op zich neemt en de display sales voor beslist.nl doet. Beslist.nl is hiermee de 17e publishing partner die het Sanoma netwerk versterkt.

Als grote digital speler is Sanoma altijd op zoek naar samenwerkingen met merken die toegevoegde waarde hebben voor het bestaande portfolio en waarmee de online inventory wordt uitgebreid. Met dagelijks bezoek door 400.000 shoppers is beslist.nl qua schaal een interessante publishing partner voor Sanoma. Daarnaast maakt het partnership het voor adverteerders nog sterker mogelijk om binnen één netwerk de consument te bereiken van inspiratie tot het daadwerkelijk overgaan tot conversie.

Kees Wilbrink, commercieel directeur Sanoma geeft aan: ”Sanoma neemt de volledige online advertentie operatie van beslist.nl op zich en zorgt hiermee voor een optimale afstemming tussen pricing en opbrengst. Dat gaat breder dan enkel de verkoop ervan; door ervaring en learnings wordt de site continue geoptimaliseerd en met de DMP van Sanoma kan data en dus waarde worden toegevoegd aan bestaande inventory van beslist.nl.”

Van inspiratie tot conversie
Ook voor beslist.nl biedt deze samenwerking meerwaarde. Het netwerk van Sanoma voegt een scala aan nieuwe type adverteerders toe, waarop beslist.nl kan meeprofiteren. “Wij kijken uit naar de intensieve samenwerking met Sanoma, waarbij we elkaars expertise optimaal kunnen benutten. Samen bedienen we de markt van inspiratie tot en met conversie. Bovendien hebben we nu toegang tot de expertise van Sanoma op advertising,” aldus Kees Verpalen, CEO beslist.nl

Over Sanoma
Met de merken van Sanoma wordt maandelijks 80% van Nederland 13+ bereikt. Met alleen het digitale netwerk van Sanoma wordt 66% van Nederland 13+ bereikt  (bron: NOBO juli ’19). Sanoma heeft het grootste digitale netwerk van Nederland, onder de doelgroep 13+. De publishing partners zijn hier te vinden.

Over beslist.nl
Beslist.nl is een full service online marketing bureau voor webshops die producten verkopen. Als verlengstuk van de online marketing afdeling van de aangesloten webshops vergroot beslist.nl dagelijks de omzet, het marktaandeel en het klantenportfolio van haar klanten. Dagelijks levert beslist.nl gemiddeld meer dan 400.000 bezoekers of orders af bij de aangesloten webshops.

www.beslist.nl