PRIVACY- EN COOKIEBELEID SANOMA

COOKIE INSTELLINGEN AANPASSEN.

Wil je weten wat de door jou gekozen cookie instellingen zijn? Via onderstaande button kan je de keuze die je eerder hebt gemaakt m.b.t. het accepteren van cookies op deze of een andere website van Sanoma bekijken, aanpassen en weer opslaan.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID SANOMA

INLEIDING

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Sanoma Media Netherlands B.V. en Sanoma Regional Belgium N.V. Klik hier voor een overzicht van onze Nederlandse merken en hier voor een overzicht van onze Belgische merken.

 

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Sanoma Media Netherlands B.V. en Sanoma Regional Belgium N.V., informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op één van onze tijdschriften of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.


We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte.


U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegev;ens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

VERWERKING DOOR SANOMA

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Sanoma Media Netherlands B.V. en door haar dochtervennootschappen en door Sanoma Regional Belgium N.V. (hierna: “Sanoma”). De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens voor onze Nederlandse merken is Sanoma Media Netherlands B.V. (hier vallen tevens de Belgische activiteiten van VT Wonen onder) en voor onze Belgische merken Sanoma Regional Belgium N.V.


Vanaf 1 maart 2019 houdt Talpa Network B.V. alle aandelen in LINDA./Mood for Magazines B.V. LINDA./Mood for Magazines B.V. is daarmee geen dochtervennootschap meer van Sanoma Media Netherlands B.V. De doeleinden voor de verwerking van (persoons)gegevens blijven vooralsnog dezelfde en alleen de hier genoemde vennootschappen behouden toegang tot uw gegevens. Talpa Network B.V. verkrijgt hiermee (nog) geen toegang tot uw gegevens. Zodra hierin iets wijzigt, wordt u hierover geïnformeerd.

Uitgebreide gegevens van (de groepsvennootschappen van) Sanoma waardoor uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.


CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door Sanoma, of wanneer u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, bezwaar tegen de verwerking, beperking van verwerking of dataportabiliteit) dan kunt u antwoorden op veelgestelde vragen en formulieren ten behoeve van het uitoefenen van uw rechten als betrokkene vinden op onze Nederlandse privacypagina voor onze Nederlandse merken. Voor onze Belgische merken kunt u deze vinden op onze Belgische privacypagina.


Wilt u liever per post of e-mail contact opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.


HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.


Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?


RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR SANOMA

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer daar een rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop Sanoma uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

 • Toestemming: er is sprake van rechtsgeldige toestemming wanneer u in vrijheid, geïnformeerd en ondubbelzinnig aan ons kenbaar maakt dat u instemt met een specifieke verwerking door Sanoma, zoals wanneer u aangeeft acties en aanbiedingen van Sanoma te willen ontvangen per e-mail.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens kunnen ook door Sanoma verwerkt worden omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met Sanoma hebt of aangaat, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van uw adresgegevens wanneer u een tijdschriftabonnement bij Sanoma hebt.
 • Wettelijke verplichting: in sommige gevallen moet Sanoma uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Sanoma rust te voldoen. Een voorbeeld is het bewaren van bepaalde gegevens op grond van fiscale wetgeving.
 • Gerechtvaardigd belang: Sanoma kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Sanoma (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

Verwerking van persoonsgegevens is ook gerechtvaardigd wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen (bijvoorbeeld medische gegevens bij een ongeval) of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van het openbaar gezag dat aan een verwerkingsverantwoordelijke opgedragen is. Hoewel het denkbaar is dat Sanoma in zeer uitzonderlijke gevallen op één van deze laatste rechtsgronden persoonsgegevens zou verwerken, ligt dit niet in de rede.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze tijdschriften, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij (kunnen) verwerken.

Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift of een online aankoop): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
 • Het aanmaken van een (Sanoma-)account op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt, zoals uw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
 • Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Deze gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en zoals uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.


Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik afneem van Sanoma verzameld?


Sanoma kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar dochtervennootschappen zoals hierboven genoemd onder het kopje ‘Verwerking door Sanoma’.


Wanneer worden mijn gegevens uitgewisseld binnen Sanoma haar dochtervennootschappen?


Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en tijdschriftenaanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.


Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?


De profielen die wij opstellen gebruiken wij alleen om ons aanbod beter af te stemmen op uw interesses, zodat deze profilering geen rechtgevolgen teweegbrengt voor u. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen Sanoma Media Netherlands B.V. en haar groepsvennootschappen en/of het opstellen van een online profiel zoals genoemd onder het kopje ‘Verwerking door Sanoma’, dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze privacypagina. Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische privacypagina.


Wordt een bezwaar tegen het uitwisselen of combineren van mijn gegevens binnen Sanoma altijd gehonoreerd?


DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 3. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 4. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 5. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 6. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 7. wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
 8. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 9. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 10. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


Toelichting termijn gebruik van gegevens.


DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met de hierboven onder het kopje ‘Verwerking door Sanoma’ genoemde groepsvennootschappen en combineren met door deze (dochtergroeps)vennootschappen verwerkte gegevens. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder ‘Soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze privacy pagina. Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische privacypagina.


Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen (onder andere 'list rental'). Dit geldt niet voor Belgische klanten. We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Neem daartoe dan contact op met Sanoma door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze privacy pagina. Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische privacypagina.


'List rental'? Delen van uw adresgegevens met derden.


Alleen als u ons daarvoor rechtsgeldige toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Sanoma.


Meer informatie over e-mails met acties en aanbiedingen van derden.


Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn shampoo advertentie alleen moet worden getoond aan vrouwen in de leeftijdscategorie 20-35 jaar. De adverteerder kan zo –zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt– gericht adverteren. Overigens wordt het adverteerder hierbij ook contractueel verboden de gegevens (in)direct te verzamelen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

 

Hoe werkt dat?


Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.


Voorbeeld


Voorbeelden van categorieën van verwerkers van Sanoma zijn:

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

 

Samenwerking

 

Abonnees van Veronica magazine zijn ook automatisch lid van de Vereniging Veronica. De Vereniging Veronica, Klein Gartmanplantsoen 10, 1017RR Amsterdam, is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de door haar verrichtte gegevensverwerking.

SANOMA-ACCOUNT

Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog: de Sanoma-account. Met deze Sanoma-account(s) proberen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken. Zo kunt u met één inlog en wachtwoord op al onze digitale diensten inloggen en hoeft u zodoende niet meer voor elke dienst een nieuwe inlognaam en wachtwoord te bedenken en te onthouden. Wij beogen hiermee het gebruik van onze diensten verder te vergemakkelijken. Daarnaast is het voor u als gebruiker daarmee ook veel duidelijker welke gegevens tussen onze verschillende diensten worden gedeeld en gebruikt. Overigens is het niet verplicht overal dezelfde account te gebruiken, u mag ook per dienst een aparte account aanmaken als u dat om welke reden dan ook liever hebt.

Het gebruik van één account maakt het voor ons mogelijk om onze producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses. Overal dezelfde account stelt ons in de gelegenheid uw gebruik van onze producten en diensten (beter) bij te houden. Zowel over verschillende diensten als over verschillende apparaten. Hierbij zullen wij gekoppeld aan uw account gegevens over uw interesses en voorkeuren vastleggen (profiel). In de My Account omgeving van uw Sanoma-account kunt u instellen of wij deze gegevens voor commerciële doeleinden mogen gebruiken of niet.

De Sanoma-account stelt ons daarnaast in de gelegenheid om (op het moment dat u zowel op uw mobiel en/of tablet als op uw computer inlogt met dezelfde account) om uw mobiel/tablet en desktop aan één gebruiker toe te wijzen. Wij kunnen in dat geval de eventuele cookie die wij op uw mobiel gebruiken koppelen aan de cookie die wij op desktop gebruiken om uw gebruik van onze website(s) bij te houden. Dit maakt het mogelijk voorkeuren ingesteld op uw computer ook toe te passen op uw mobiel en bijvoorbeeld ook te voorkomen dat wij u een advertentie die u al meerdere keren voorbij hebt zien komen op uw computer, ook nog eens op uw mobiel tonen. Wilt u dat niet, dan kunt u op uw desktop of op uw mobiel/tablet (profiling-) cookies uitschakelen (klik daarvoor bovenaan deze pagina op 'Cookie instellingen aanpassen'). Het is in principe voldoende om op één van beide apparaten deze cookies uit te schakelen, aangezien er dan op één van beide apparaten geen gegevens meer zijn om aan te koppelen. Deze (en andere) privacy instellingen kunt u ook rechtstreeks in uw account aanpassen.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Zie voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst www.sanoma.nl/cookie-overzicht/ en voor België www.sanoma.be/nl/cookies/. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
 • (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.


Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

 

Ook kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, beschikbaar stellen aan adverteerders, om deze adverteerders zodoende de mogelijkheid te geven zowel op ons netwerk, als daarbuiten op websites van derden, hun advertenties relevanter te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en interesses. Deze adverteerders kunnen deze persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruiken en enkel voor de duur dat wij dat met hen zijn overeengekomen. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan adverteerders als u akkoord bent gegaan met de plaatsing van cookies op onze websites en met de verwerking van gegevens voor de daarbij genoemde doeleinden door middel van cookies. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit via de cookie instellingen aanpassen. Sanoma biedt op deze manier de volgende partijen de mogelijkheid buiten haar netwerk gebruik te maken van de door Sanoma verwerkte persoonsgegevens:
- Unilever

NL Profiel

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die wij verzamelen over uw surfgedrag op onze websites, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over uw surfgedrag op de websites van andere uitgevers die deelnemen aan het NLProfiel-initiatief van Buymedia, zijnde De Persgroep en Telegraaf Media Groep, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. In dit kader delen wij de door ons verzamelde informatie, waaronder ook persoonsgegevens, met de betrokken uitgevers en Buymedia voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Indien u hier bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van het hiervoor bedoelde webformulier dat u kunt vinden op onze privacypagina. Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische privacypagina.

 

De advertenties op onze websites worden daar op geplaatst (in onze opdracht) door AppNexus. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze websites en een aantal websites van derden waar Sanoma de verkoop van advertentieruimte verricht. Zie voor een overzicht van deze partnerwebsites hieronder. De door AppNexus geplaatste cookies worden in onze opdracht geplaatst. AppNexus treedt daarbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij Sanoma de verwerkingsverantwoordelijke is.

 

Overzicht van partnerswebsites waarvoor Sanoma (een deel van de) advertentieruimte op de websites van deze partners verkoopt:

Adfactor

Alarmeringen

Allesoveritaliaanseten

Bindinc

FOK

Huislijn

IEX Media

Kalooga

Madebyellen

Mamaplaats

Marokko media

Motor media

Pijper media

SBS Broadcasting

Scholieren

Snippet Media

SpilGames

Wetenschapsforum

Yourlittleblackbook


Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

Met een beperkt aantal partijen hebben we afwijkende afspraken ten opzichte van bovenstaande.

Zalando. Sanoma heeft een samenwerking met Zalando, op grond waarvan Sanoma gebruik maakt van door Zalando verzamelde gegevens. Zalando deelt hierbij op groepsniveau (geaggregeerd) gegevens, zoals ‘geïnteresseerd in mode’ of ‘geïnteresseerd in meubels’. Zalando deelt hierbij je e-mail, telefoonnummer of adres niet. Doel van het delen van de gegevens is om de advertenties op de websites van Sanoma relevanter te maken (de gegevens worden dus niet buiten Sanoma gebruikt).

Voor het delen van de Zalando data wordt gebruik gemaakt van technologie (cookie) van nugg.ad. Nugg.ad verzamelt daarbij informatie over de onderwerpen van de pagina’s die je bezoekt (en frequentie daarvan). Meer informatie over nugg.ad, zoals de bewaartermijn van 26 weken, is hier te vinden: nugg.ad/en/privacy/general-information.html. Wil je niet dat nugg.ad deze gegevens over jouw internetgebruik opslaat, klik dan opt-out.

Unilever. Unilever. Sanoma heeft een samenwerking met Unilever op grond waarvan Sanoma Unilever toestaat door middel van cookies de interactie met haar advertenties, advertorials en branded content op de (mobiele) websites en apps van Sanoma te meten en aan de hand daarvan haar eigen gebruikersprofielen te verrijken. Uiteraard kan dit alleen als u akkoord bent gegaan met het plaatsen en gebruik van cookies op onze websites. De hiermee verzamelde persoonsgegevens worden door Unilever gebruikt voor marketingdoeleinden in overeenstemming met haar privacyverklaring en cookieverklaring.

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kunt wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen aanpassen” bovenaan deze pagina. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u zich op policies.google.com/privacy afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

LOCATIEGEGEVENS

In bepaalde apps kunnen wij uw locatiegegevens gebruiken, zoals bijvoorbeeld in de NU.nl app, om u te kunnen voorzien van op uw locatie gebaseerd nieuws en lokale weersverwachting. Uw locatie wordt in dat geval ook gebruikt voor het op basis van uw (eerdere) locatie(s) afstemmen van advertenties. Wanneer een app deze functionaliteit heeft, wordt u altijd vooraf uw vrije, expliciete, ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming daartoe gevraagd. Hebt u toestemming gegeven, maar wilt u geen gebruik meer maken van op uw locatie afgestemde informatie en advertenties, dan kunt u dit via de instellingen van uw telefoon te allen tijde eenvoudig uitschakelen.


Hoe worden advertenties afgestemd op mijn locatie?


DOORGIFTE DERDE LANDEN

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Voor het tonen van advertenties op onze websites maken wij gebruik van een Adserver van AppNexus. De servers die AppNexus gebruikt voor het presenteren van advertenties op onze websites bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan AppNexus. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien AppNexus heeft zich verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework. AppNexus zal deze gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met ons (en dus niet voor eigen doeleinden). Ten aanzien van het bijhouden van de online profielen maken wij gebruik van de diensten van Krux Digital Inc., welke net als AppNexus in de Verenigde Staten is gevestigd. Krux Digital Inc. is verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.


Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?


BEZWAAR, INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raadpleegt u dan de FAQ’s op onze privacypagina of neem contact met ons op. Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische privacypagina.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u als betrokkene bepaalde rechten jegens Sanoma als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten op een gemakkelijke wijze uitoefenen door gebruik te maken van de hiervoor bedoelde webformulieren van Sanoma die u kunt vinden op de klantenservicepagina. Belgische klanten kunnen dit doen via het contactformulier op onze Belgische privacypagina. Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs of door in te loggen op uw account, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt. Een kopie van uw identiteitsbewijs zullen wij slechts gebruiken om u te identificeren in het kader van uw verzoek.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing: u hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens wanneer (i) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn, (ii) u uw toestemming voor de verwerking intrekt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is), (iii) u (gegrond) bezwaar maakt tegen de verwerking, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, (v) dit op grond van een wettelijke bepaling vereist is of (vi) de persoonsgegevens verzameld zijn in het kader van een zogenaamde dienst van de informatiemaatschappij. In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor Sanoma geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u (bijvoorbeeld het bezorgen van een tijdschrift) of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om een beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (“dataportabiliteit”): onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.
 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dat geval zal een belangenafweging plaatsvinden met inachtneming van uw specifieke situatie.
 • Verder heeft u ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij Sanoma of bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens. Belgische klanten kunnen dit doen bij de Belgische toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.


Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?


Waarom wordt een verzoek geweigerd?


WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van onze tijdschriften, via onze websites of per e-mail.


Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 23 september 2019.