Neem gerust contact op

We helpen je graag telefonisch verder. We zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur.

Bellen met Sanoma
Op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 21.00 uur

Loyaliteitsabonnement

Trouwe abonnees ontvangen nog een extra voordeel bij meerdere betaalde abonnementen in een huishouden. Zij ontvangen een extra abonnement cadeau wanneer er voldaan is aan de voorwaarden. Wanneer je hierover vragen hebt of je wil je loyaliteitsabonnement verwisselen voor een ander tijdschrift kan je contact opnemen met onze klantenservice.

Direct contact met Sanoma

Telefonisch contact

Direct contact met één van onze medewerkers?

Bellen met Sanoma
Bel 088 - 550 02 50
Op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 21.00 uur

===== LINDA. is vertrokken bij Sanoma Netherlands B.V. =====

 Wat betekent dit voor jouw loyaliteitsabonnement?

Je hebt LINDA. gekozen als gratis loyaliteitsabonnement en mag een ander tijdschrift kiezen. Het gratis abonnement op LINDA. krijg je omdat je bij Sanoma meerdere betaalde abonnementen hebt. Nu LINDA. geen onderdeel meer van Sanoma is, kunnen we deze niet meer cadeau doen en mag je daarom een ander gratis abonnement uitzoeken. Je kunt uit meer dan 20 tijdschriften kiezen zoals Nouveau, Eigen huis & Interieur, Libelle en nog veel meer prachtige tijdschriften.

Let op: je kan deze alleen op je eigen adres ontvangen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. Zij helpen u graag.

Je bent LINDA. abonnee en je verliest je gratis loyaliteitsabonnement door het vertrek van LINDA. bij Sanoma. Dit is uiteraard heel vervelend, maar we hanteren graag voor alle trouwe abonnees dezelfde voorwaarden. Dat is wel zo eerlijk. Wanneer je meerdere betaalde abonnementen afneemt bij Sanoma Netherlands B.V. heb je recht op een gratis loyaliteitsabonnement. LINDA. mogen we niet meer rekenen tot de Sanoma abonnementen, omdat LINDA. nu zelfstandig doorgaat onder de vlag van Talpha Network. Je recht op je gratis loyaliteitsabonnement behoud je tot en met maart 2020. Tot deze datum kan je genieten van je gratis tijdschrift. Daarna stopt dit automatisch. Daar hoef je niets voor te doen.

Veelgestelde vragen

1

Algemeen

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

1. Algemeen
1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot:
a) de gratis loyaliteitsabonnementen (gratis abonnement voor trouwe abonnees) die worden uitgegeven door Sanoma Media Netherlands B.V. Capellalaan 65 te 2132 JL HOOFDDORP, Kamer van Koophandel nummer: 33.13.30.64 te Amsterdam BTW nummer: NL002706660B01, hierna ook te noemen "Sanoma"; en,
b) digitale diensten van Sanoma.

1.2 Een abonnement omvat ofwel i) (de levering van) een door Sanoma uitgegeven tijdschrift voor de overeengekomen termijn, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat tijdschrift, ofwel ii) (de levering van) een door Sanoma aangeboden digitale dienst voor de overeengekomen termijn.

1.3 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door Sanoma, deze voorwaarden te accepteren.

1.4 Sanoma garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.6 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.

1.7 Sanoma is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift of de digitale dienst waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Het gratis abonnement is niet inwisselbaar voor geld.

1.8 Deze leveringsvoorwaarden van Sanoma zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
Sanoma Media Netherlands B.V.
Klantenservice
Postbus 1865
21302 JG HOOFDDORP
088-5500250, lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 09.00 - 21.00 uur. Of via E-mail formulier

1.9 Sanoma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

 

2

Nieuwe loyaliteitsabonnementen

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

2.1 Nieuwe loyaliteitsabonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Abonnees komen in aanmerking voor een  gratis loyaliteitsabonnement zodra men twee hoofdtitels heeft.

2.3 Sanoma is gerechtigd om welke reden dan ook en op ieder moment de rechtgevende titels te wijzigen.

Overzicht hoofdtitels:
Ariadne at Home
AutoWeek
AutoWeek Classics
Donald Duck Extra
Donald Duck Junior
Donald Duck Weekblad
Eigen Huis & Interieur
Fashionchick Girls
Flair
Flow
Katrien
Kek Mama
Libelle
Margriet
Nouveau
Ouders van Nu
Stijlvol Wonen
Story
Tina
Totaal TV
Veronica Magazine
VIVA
WONEN Landelijke Stijl
Zo Zit Dat

2.4 Sanoma is gerechtigd om welke reden dan ook en op ieder moment de beschikbare titels voor het gratis loyaliteitsabonnement te wijzigen. Sanoma kan besluiten om speciale edities zoals dubbelnummers, vakantieboeken et cetera uit te sluiten van het gratis loyaliteitsabonnement.

Overzicht beschikbare titels:
Ariadne at Home
Ariadne Brocante
AutoWeek Classics
AutoWeek Campers
Eigen Huis & Interieur
Fashionchick Girls
Flow
GTO
Kek Mama
Libelle Bookazine
Libelle Specials
Libelle Puzzels
Margriet-specials
Margriet Puzzels
Nouveau
Ouders van Nu
Stijlvol Wonen
Totaal TV
Veronica Magazine
VIVA Mama
WONEN Landelijke Stijl
Zo Zit Dat

3

Herroepingsrecht

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

3.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het eerste tijdschrift in het kader van het abonnement (de herroepingstermijn) de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

3.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor onder 3.1 genoemde termijn contact op te nemen met de klantenservice van Sanoma (zie contactgegevens hierboven onder 1.8) en daarbij kenbaar te maken dat abonnee gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht. De abonnee kan hiertoe ook gebruik maken van het Modelformulier herroeping. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de overeenkomst, ontvangt deze hiervan een bevestiging per email of post.

3.3 Als de abonnee gebruik wil maken van diens herroepingsrecht, dan dient deze tevens de reeds ontvangen tijdschriften binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen terug te sturen naar Sanoma Media Netherlands B.V., Postbus 319, 2400 AH Alphen a/d Rijn of te overhandigen. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de abonnee, en zijn afhankelijk van het soort product/de soorten producten dat wordt teruggestuurd en worden geraamd op ten hoogste een bedrag van € 25 (in geval van post- of pakketbezorging door PostNL).

3.4 In het geval van een abonnement op digitale diensten van Sanoma heeft de abonnee geen recht op herroeping.

4

Duur en opzegging van het abonnement

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

4.1 Het gratis loyaliteitsabonnement loopt zolang men tenminste twee hoofdtitels heeft die niet zijn opgezegd. Voldoet men niet meer aan de voorwaarden, dan wordt het gratis loyaliteitsabonnement automatisch en direct stopgezet. Wil de abonnee het gratis abonnement zelf stopzetten, dan kan dit telefonisch via 0800-5566644, schriftelijk of via E-mail formulier.

4.2 Sanoma is gerechtigd om als een van de hoofdtitels niet meer bij Sanoma uitgegeven wordt, het gratis loyaliteitsabonnement te staken.

4.3 De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het tijdschrift abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan privacy.nl@sanoma.com. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.

4.4 Bij beëindiging van het tijdschrift abonnement stopt ook de nieuwsbrief. Ontvangst van alleen de e-mail nieuwsbrief kan in dat geval – op verzoek – wel worden voortgezet.

4.5 Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van Sanoma worden opgevraagd via post, telefoon, via de website die de digitale dienst aanbiedt (in de gebruiksaccount) en via dit formulier. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift of de website (in het geval van een digitale dienst).

5

Bezorging

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

5.1 De bezorging van de tijdschriften van Sanoma vindt plaats via post.nl. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met dit formulier.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via dit adreswijzigingformulier.

6

Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens Loyaliteitsabonnement

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

Sanoma is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om:

1. uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Sanoma en de abonnee;
2. een administratie bij te houden van alle abonnees;
3. de abonnees naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van de abonnee een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Sanoma haar producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de (afgeleide) behoeftes van de abonnee;
4. relevante aanbiedingen te doen van Sanoma; en
5. relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverteerders).

Sanoma respecteert de privacy van haar abonnees. Sanoma heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1527839.
De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Sanoma.

7

Klachten

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Sanoma via de contactgegevens vermeld in artikel 1.8 van deze voorwaarden. Sanoma zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8

Aansprakelijkheid

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

Sanoma is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Sanoma is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Sanoma komt. Sanoma is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door Sanoma geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij Sanoma aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Sanoma gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Sanoma, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Sanoma, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Sanoma. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Sanoma. Sanoma is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel dan wel de dienst is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Sanoma is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Sanoma de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat abonnee aan Sanoma is verschuldigd. De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

9

Overige bepalingen

Sanoma min icoon
Sanoma plus icoon

Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 november 2018.

Direct contact met Sanoma
Direct contact met één van onze medewerkers? Bellen met Sanoma Bel 088 - 550 02 50 Op werkdagen bereikbaar van 09.00 - 21.00 uur